پیاده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمسئولیت دفع حمله دشمن و حمله به دشمن طبق دستور عملیاتی


رده‌های این صفحه : رسته‌های نظامی ایران
جعبه ابزار