ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

فرمان همایونی[ویرایش]

[ادامه]
به دستور شاه ، فرمان همایونی گفته می شد. "همایونی" به معنی عالی مقام و بلندمرتبه است، و در اصطلاح، یکی از لقب های شاه در دوره پهلوی است، «فرمان همایونی» پیش از آن، و از دوره صفویه استفاده، و به دستورهای شاه گفته می شد. البته بیشترین کاربرد آن در دوره پهلوی، و برای انتصاباتی بود که بر عهده شاه قرار داشت. برای نمونه، استانداران در دوره پهلوی، پس از پیشنهاد وزارت داخله (کشور) و فرمان همایونی دستور شاه منصوب می گشتند؛ و یا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در زمان پهلوی دوم با فرمان همایونی انتخاب میشد.

 


کلانتری[ویرایش]

[ادامه]
کلانتری یکی از زیرمجموعه های نیروی انتظامی است که برای تأمین امنیت، شعبه هایی در نقاط مختلف شهر دایر می کند. نیروی انتظامی (پلیس)، که پیش از آن شهربانی و نظمیه خوانده می شد، به سازمانی گفته می شود که امنیت شهرها را در برابر اعمال خلاف قانون (دزدی، شرارت، قاچاق، قتل، درگیری، مزاحمت و....) حفظ می کند.

تاریخ تشکیل نظمیه در ایران به سال ۱۲۹۵ ق و دوره ناصرالدین شاه بازمی گردد. وی با دعوت از کارشناسان اتریشی، پایه نیروی انتظامی را بنا نهاد.

 


یوم الله[ویرایش]

[ادامه]
به روزها یا دوره هایی که با اراده خداوند، حوادث بزرگی رخ دهد یوم الله گفته می شود. تعبیر یوم الله در قرآن کریم به صورت "ایام الله" در دو آیه به کار رفته است: سوره ابراهیم آیه ۵ ؛ سوره جاثیه آیه ۱۴ از این دو آیه چنین برمی آید که ایام الله به روزها یا دوره هایی سرنوشت ساز گفته می شود که نقاط عطف تاریخ هستند و باید همواره یادآوری شوند؛ روزها و دوره هایی که اقوام و ملل از تاریکی دردهای اجتماعی عبور کرده، به نور آرامش در زندگی می رسند.

کاربرد یوم الله در امور سیاسی - اجتماعی، نخستین بار به سخنان امام خمینی در روز ۱۷ شهریور ۱۳۵۸، و به سالگرد آن حادثه خونین در میدان ژاله

 


محمد غلامی[ویرایش]

[ادامه]

 


محمدعلی غلامی آهنگرکلایی[ویرایش]

[ادامه]

 


اسمعیل غلامیان[ویرایش]

[ادامه]

 


رضا فتحی[ویرایش]

[ادامه]

 


علی فرد کاردل[ویرایش]

[ادامه]

 


عابدین فردوسی شاهاندشتی[ویرایش]

[ادامه]

 


اکبر فضلی درزی[ویرایش]

[ادامه]

 


جعبه ابزار