ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

غلامرضا قاسمی (مهدی)[ویرایش]

[ادامه]
بيســتم فروردين ،۱۳۴۶ در روستاي قلعهنو خرقان از توابع شهرستان شاهرود متولد شد. پدرش مهدي و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول راهنمايي درس خواند. نانوا بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. نوزدهم ارديبهشــت ،۱۳۶۵ در عينخوش توســط نیروهای عراقی بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. پيكر وي را در گلزار شهداي زادگاهش به خاك سپردند.


 


علی قاسمی (محمدرضا)[ویرایش]

[ادامه]
كم فروردين ،۱۳۴۹ در روستاي قلعهنو خرقان از توابع شهرستان شاهرود به دنيا آمد. پدرش محمدرضــا، نانوا بــود و مادرش زهرا نام داشــت. تا اول راهنمايي درس خواند. به عنوان بســيجي در جبهه حضور يافت. بيســت و چهارم اســفند ،۱۳۶۳ در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت تركش به ســر و مصدوميت شيميايي، شهيد شد. مزار او در گلزار شــهداي زادگاهش قرار دارد. برادرش عباس نيز به شهادت رسيده است.


 


عباس قاسمی (محمدرضا)[ویرایش]

[ادامه]
كم مهر ،۱۳۴۴ در روستاي قلعهنو از توابع شهرســتان شاهرود به دنيا آمد. پدرش محمدرضا، نانوا بود و مادرش زهرا نام داشــت. تا پايان دوره راهنمايي درس خواند. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. دوم خرداد ،۱۳۶۲ در پاسگاه زيد عراق بر اثر اصابت تركش به ســر و سينه، شهيد شد. مزار او در گلزار شهداي زادگاهش قرار دارد. برادرش علي نيز به شهادت رسيده است.


 


سیدحسن قاسمی[ویرایش]

[ادامه]
سيام دي ،۱۳۴۷ در شهرستان ســمنان به دنيا آمد. پدرش سيدمحمد و مادرش ام‌كلثوم نام داشت. تا دوم راهنمايي درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. بيســت و يكم فروردين ،۱۳۶۷ در پنجوين عراق بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد. پيكر وي را در امامزاده يحياي زادگاهش به خاك سپردند.


 


حمیدرضا قاسمی[ویرایش]

[ادامه]
پنجم دي ،۱۳۴۶ در شهرستان گرمسار چشم به جهان گشود. پدرش يزدان، كارمند بود و مادرش فاطمه نام داشــت. تــا اول راهنمايي درس خواند. خياط بود. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. بيست و يكم دي ،۱۳۶۴ در جزيره مجنون عراق بر اثر اصابت تركش به كتف، شهيد شد. مزار وي در گلزار شهداي شهر ايوانكي شهرستان زادگاهش واقع است.


 


حسین قاسمی (غلامحسن)[ویرایش]

[ادامه]
دوازدهم شــهريور ،۱۳۴۷ در روســتاي قلعه نو از توابع شهرستان شاهرود ديده به جهان گشود. پدرش غالمحسن، كارگر بود و مادرش صديقه نام داشــت. تا اول متوسطه در رشته انســاني درس خواند. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. بيست و چهارم بهمن ،۱۳۶۴ با ســمت امدادگر در بيمارستان گلستان اهواز بر اثر اصابت تركش به سر، شهيد شد. مزار وي در گلزار شهداي زادگاهش واقع است.


 


حسن قاسمی مایانی[ویرایش]

[ادامه]
یکم فروردین ،۱۳۴۶ در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش محمدعلی)فوت ۱۳۸۶( کفاش بود و مادرش زهرا )فوت ۱۳۸۵( نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضــور یافت و در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به نخاع مجروح شد. سال ۱۳۸۶ ازدواج کرد. شانزدهم مهر ،۱۳۸۸ در بیمارستان فاطمیه شهرستان سمنان بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. مزار وی در گلزار شهدای روستای قاسمآباد از توابع شهرستان ری واقع است.


 


عباس قاسم پور[ویرایش]

[ادامه]
دهم ارديبهشت ،۱۳۴۶ در شهرستان ســمنان به دنيا آمد. پدرش غالمرضا و مادرش اقدس نام داشــت. تا پايان دوره راهنمايي درس خواند. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. بيست و يكم بهمن ،۱۳۶۴ با ســمت پيك گردان در ارونــدرود بر اثر اصابت تركش به شــهادت رســيد. پيكر وي را در گلزار شهداي شهرستان شاهرود به خاك ســپردند. برادرش ابراهيم نيز شهيد شده است.


 


ابراهیم قاسم پور[ویرایش]

[ادامه]
نهم دي ،۱۳۳۹ در شهرستان ســمنان ديده به جهان گشــود. پدرش غالمرضا و مادرش اقدس نام داشت. تا پايان دوره ابتدايي درس خواند. جهادگر بود. ســال ۱۳۵۸ ازدواج كرد و صاحب يك دختر شد. از سوي بســيج در جبهه حضور يافت. يكم اسفند ،۱۳۶۰ در تنگه چزابه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد. پيكر وي را در گلزار شــهداي شهرستان شــاهرود به خاك سپردند. برادرش عباس نيز شهيد شده است.


 


نجفعلی قادری چاشمی[ویرایش]

[ادامه]
ششم دي ،۱۳۴۷ در روســتاي چاشم از توابع شهرســتان مهدیشهر به دنيا آمد. پدرش محمد، كشاورز بود و مادرش نهنهجاني نام داشت. تا دوم متوســطه درس خواند. كارگر بود. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. بيست و نهم آبان ،۱۳۶۶ در ماووت عراق بر اثر اصابت تركش به سينه و پاها، شهيد شد. مزار او در گلزار شهداي زادگاهش قرار دارد.


 


جعبه ابزار