• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سیده عذرا باب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهفدهم مهر ،۱۳۰۶ در شهرســتان قزوین به دنیا آمد. پدرش سیدحسن و مادرش لیال نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. خانهدار بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. نهم مرداد ،۱۳۶۶ در مکه مکرمه هنگام شــرکت در راهپیمایی برائت از مشــرکین توسط عوامل رژیم سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شــهدای زادگاهش واقع اســت. پسرش محمدمهدی میرزا محمدیها نیز به شهادت رسیده است.


جعبه ابزار