• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حسین علی یاس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیست و ششم آذر ۱۳۲۵ در شهرستان آبادان چشم به جهان گشود. پدرش علي در شــرکت نفت کار مي کرد و مادرش سکینه نام داشــت. تا پایان دوره کارشناسي در رشته زبان و ادبیات فارســي درس خواند. دبیــر آموزش و پرورش بود. ســال ۱۳۵۰ ازدواج کرد و صاحب یک پســر و دو دختر شد. نهم مرداد ۱۳۶۶ در مکه مکرمه هنگام شرکت در راهپیمایي برائت از مشــرکین توسط نیروهاي سعودي به شهادت رســید. پیکر او را در گلزار شهداي شهرستان بندرعباس به خاک ســپردند. برادر ناتني اش منصور علی یاس نیز شهید شده است.


جعبه ابزار