• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مهرداد پیرایش

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنهم مرداد ،۱۳۵۲ در شهرســتان تهران به دنيا آمد. پدرش فرامرز، شــيرينيفروش بود و مادرش خديجه )فوت۱۳۶۰( نام داشــت. تا پايان دوره راهنمايي درس خواند. به عنوان ســرباز ارتش خدمت میکرد. هجدهم اسفند ،۱۳۷۱ در چيالن دهلران بر اثر اصابت ســهوي گلوله به شــهادت رســيد. پيكر او را در بهشــتفاطمه شــهر قدس تابعه شهرستان شهريار به خاك سپردند.


جعبه ابزار