• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مسعود کشمیری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهفدهم تير ،۱۳۴۵ در شهرستان تهران به دنيا آمد. پدرش عباسعلي، جهادگر بود و مادرش كوكب نام داشــت. تا پايان دوره راهنمايــي درس خواند. از ســوي جهاد ســازندگي در جبهه حضور يافت. بيســت و چهارم ارديبهشت ،۱۳۶۶ در سردشت توسط نيروهاي عراقي بر اثر اصابت تركش به شــكم و گردن، شهيد شــد. مزار وي در سيدفتحاهلل شهرستان ورامين واقع است.


جعبه ابزار