• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد پولکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپانزدهم ارديبهشت ،۱۳۱۲ در شهرســتان همدان چشــم به جهان گشــود. پدرش عباس نام داشــت. تا پايان دوره متوســطه درس خواند و ديپلم گرفت. شــغلش آزاد بود. ازدواج کرد و صاحب يك پســر و يك دختر شــد. به عنوان بســیجی در جبهه حضور يافت و مجروح شــد. بيست و چهارم اســفند ،۱۳۷۶ در تهران بر اثر عوارض ناشــی از آن و سكته قلبي به شهادت رسيد. پيكرش را در بهشتزهراي همان شهرستان به خاك سپردند.


جعبه ابزار