• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد مرادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپنجم فروردين ،۱۳۴۲ در شهرستان تهران به دنيا آمد. پدرش نجفعلي، فروشنده بود و مادرش معصومه نام داشت. تا پايان دوره متوسطه درس خواند و ديپلم گرفت. از ســوي بســيج در جبهه حضور يافت. ســي و يكم ارديبهشــت ،۱۳۶۲ با سمت مســئول واحد تبليغات در اهواز بــر اثر موجگرفتگي به شــهادت رسيد. پيكر وي را در روســتاي دهمويز تابعه شهرستان شهريار به خاك سپردند.


جعبه ابزار