• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد زورقی قزاق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسوم دي ۱۳۵۲ ، در روستاي زيارتگاه از توابع شهرستان زهك چشم به جهان گشود. پدرش غلامعلي، كشاورز بود و مادرش صغرا نام داشت. تا پايان دوره متوسطه در رشته انساني درس خواند و ديپلم گرفت. گروهبا ندوم نيروي انتظامي بود. سال ۵ ازدواج كرد. بيس ت و سوم آبان ۱۳۷۵ ، در ايرانشهر هنگام درگيري با اشرار بر اثر اصابت گلوله و ايست قلبي به شهادت رسيد. پ كير او را در روستاي عل يجعفر تابع شهرستان زادگاهش به خاك سپردند.


جعبه ابزار