• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمدباقر پهلوان بیدختی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدهم خرداد ،۱۳۴۳ در روســتاي بيدخت از توابع شهرســتان گنابــاد به دنيا آمد. پدرش حســين و مادرش آســيه نام داشــت. تا پايان دوره متوســطه درس خوانــد و ديپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. سوم خرداد ،۱۳۶۵ با سمت پزشــكيار گردان در حاجعمران عراق بر اثر اصابت تركش به شــهادت رسيد. مزارش در امامزاده عقيل شهرستان اسالمشهر واقع است.


جعبه ابزار