• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مجتبی پوزش

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبيســت و سوم دي ،۱۳۵۸ در شهرســتان ري ديده به جهان گشــود. پدرش علياكبر، كارگر كارخانه بود و مادرش اكرم نام داشــت. تا پايان دوره متوســطه درس خوانــد و ديپلم گرفت. به عنوان ســرباز نيروي انتظامي خدمت مي‌كرد. بيســت و دوم شــهريور ،۱۳۷۸ با ســمت راننده و مسئول واحد ترابــري در ايرانشــهر هنــگام درگيري بــا گروههاي ضدانقالب بر اثر اصابت گلوله به دســت، كتف و شكم، شهيد شــد. پيكرش را در بهشتزهراي شهرستان تهران به خاك سپردند.


جعبه ابزار