• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لطف الله علی مرادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکم آذر ،۱۲۹۵ در روســتای نرینهرود از توابع شهرســتان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نعمتاهلل )فوت۱۳۵۰( و مادرش مشــکعنبر )فوت۱۳۵۳( نام داشــت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. نهم مرداد ،۱۳۶۶ در مکهمکرمه هنگام شرکت در راهپیمایی برائت از مشرکین توسط عوامل رژیم سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای روستای داشتپه از توابع شهرستان بوئینزهرا قرار دارد.


جعبه ابزار