• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فرضعلی پیامی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدوم مهر ،۱۳۴۲ در شهرســتان هشــترود به دنيا آمد. پدرش علياصغر و مادرش شــيدا نام داشــت. در حــد دوره ابتدايي درس خواند. نجار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. يازدهــم مرداد ،۱۳۶۲ با ســمت تك‌تيرانداز در پادگان ابوذر ســرپلذهاب توســط نيروهــاي عراقي بر اثر اصابت تركش خمپاره به شــهادت رسيد. مزارش در امامزاده عقيل شهرستان اسالمشهر واقع است.


جعبه ابزار