• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فرج الله نصیری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهشتم آبان ۱۳۳۸ در شهرستان افشار به دنیا آمد. پدرش حمدالله و مادرش فهیمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی تا (سطح۴) پرداخت. یکم اسفند ۱۳۶۴، در اهواز هنگام بازدید از مناطق جنگی بر اثر اصابت راکت به هواپیمای حامل وی به شهادت رسید. پیکر او را در گلزار علی بن جعفر(ع) شهرستان قم به خاک سپردند.

بيستم آبان ،۱۳۳۸ در شهرســتان زنجان به دنيا آمد. پدرش حمداهلل، فروشنده بود و مادرش فهيمه نام داشت. تا پايان دوره كارشناسي در رشــته حقوق درس خواند. قاضي دادگســتري بود. ازدواج كرد و صاحب يك پســر و يك دختر شد. يكم اســفند ،۱۳۶۴ در اهواز دچار ســانحه هوايي شد و بر اثر سقوط هواپيماي مســافربري به شهادت رسيد. مزار وي در گلستان شــهداي عليبنجعفر شهرستان قم واقع است.


جعبه ابزار