• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علی اکبر کثیری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدوم تير ،۱۳۱۵ در شهرستان تهران به دنيا آمد. پدرش فيضاهلل، مرغفروش بــود و مادرش رقيه نام داشــت. تا پايــان دوره ابتدايي درس خواند. كارگر مرغداري بود. ســال ۱۳۳۲ ازدواج كرد و صاحب ســه پســر و يك دختر شــد. نهم مرداد ،۱۳۶۶ در مكــه هنگام شــركت در راهپيمايي برائت از مشــركين توســط نيروهاي سعودي به شــهادت رسید. پيكر او را در بهشــتزهراي زادگاهش به خاك سپردند. فرزندش محمدرضا نيز به شهادت رسيده است.


جعبه ابزار