• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علی اکبر پوروهاج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال ،۱۳۲۳ در شهرســتان تهران به دنيا آمد. پــدرش منوچهر، كارمند شــرکت راهآهن بود و مادرش درخشنده نام داشت. تاپايان دوره متوسطه درس خواند و ديپلم گرفت. حسابدار بود. ســال ۱۳۴۸ ازدواج كرد و صاحب يك پسر و سه دختر شــد. بيســت و يكم بهمــن ،۱۳۵۷ در زادگاهش هنگام درگيري با عوامل رژیم شاهنشــاهي براي تصرف پادگان نيروي هوايي ارتش بر اثر اصابت گلوله به ســينه و پهلو، شــهيد شــد. پيكرش را در بهشتزهراي همان شهرستان به خاك سپردند.


جعبه ابزار