• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عبدالله پولادوند

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبيست و چهارم فرورديــن ،۱۳۴۳ در شهرســتان اليگودرز بــه دنيا آمد. پــدرش محمداســماعيل، كارگري مي‌كــرد و مادرش خانمبس نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه بود. به عنوان بســيجي در جبهه حضور يافت. بيســت و چهارم بهمن ،۱۳۶۱ در منطقه عملياتي والفجر يك به شــهادت رســيد. تاكنون اثري از پيكرش به دست نيامده است.


جعبه ابزار