• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عباس کلاهی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افيازدهم خــرداد ،۱۳۱۹ در شهرســتان مهديشــهر به دنيا آمد. پدرش حسين )فوت ۱۳۴۴( و مادرش صغرا نام داشــت. خواندن و نوشــتن نميدانســت. راننــده بــود. ازدواج كــرد و صاحب دو پســر و سه دختر شــد. نهم مرداد ،۱۳۶۶ در مكه مكرمه هنگام شــركت در راهپيمايي برائت از مشــركين توسط نيروهاي سعودي به شهادت رسيد. پيكر وي را در گلزار شهداي روســتاي درجزين از توابع شهرستان زادگاهش بهخاك‌سپردند.


جعبه ابزار