• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عباس امینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افكم فروردين ،۱۳۳۹ در روســتاي قناتنو تابعه شهرســتان شيراز به دنيا آمد. پدرش خســرو و مادرش زهرابيگم نام داشت. خواندن و نوشتن نميدانســت. لوله‌كش ساختمان بود. بيست و سوم آذر ،۱۳۵۸ در سردشت توسط گروههاي ضدانقالب بر اثر اصابت گلوله به شــكم، شــهيد شد. مزار وي در بهشتزهراي شهرستان تهران واقع است.


جعبه ابزار