سراج محله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسراج محله، روستایی است از توابع بخش کلباد شهرستان گلوگاه در استان مازندران. این روستا در دهستان کلباد شرقی قرار دارد.جعبه ابزار