• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زهرا مداح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهشتم شهریور ،۱۳۳۴ در شهرستان سمنان چشــم به جهان گشــود. پدرش حسین، تعمیرکار ســاعت بود و مادرش فاطمه نام داشــت. تــا پایان دوره متوسطه درس خواند و ديپلم گرفت. دبیر بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شــد. نهم مرداد ،۱۳۶۶ در مکه مکرمه هنگام شرکت در راهپیمایی برائت از مشرکین توســط نیروهای سعودی به شــهادت رسید. پیکر او را در گلزار امامزاده یحیای زادگاهش به خاک سپردند.


جعبه ابزار