• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زهرا دادرسان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیست و چهارم بهمن ،۱۳۲۱ در شهرســتان قزویــن به دنیا آمــد. پدرش محمد )فوت۱۳۳۸( و مادرش بمانی نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. خانهدار بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. نهم مرداد ،۱۳۶۶ در مکه مکرمه هنگام شرکت در راهپیمایی برائت از مشــرکین توسط عوامل سعودی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد. پسرش اکبر مهدیخانی نیز به شهادت رسیده است.


جعبه ابزار