• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حمید قدس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهفتم دي ،۱۳۴۴ در شهرســتان ســمنان ديده به جهان گشــود. پدرش قاسمعلي، كارگر كارخانه بود و مادرش اقدس نام داشــت. دانشجوي سال اول در رشــته تربيتمعلم بود. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. ســي و يكم ارديبهشــت ،۱۳۶۵ در مهران توســط نیروهای عراقی بر اثر اصابت تركش به پهلو و پا، شهيد شد. مزار او در امامزاده يحياي زادگاهش قرار دارد. برادرش مجيد نيز به شهادت رسيده است.


جعبه ابزار