• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حسین قدس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبيســتم فرورديــن ،۱۳۴۴ در شهرســتان تهران به دنيا آمد. پدرش عباسعلي و مادرش زهرا نام داشــت. تا پايان دوره متوســطه درس خواند و ديپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. بيستم خرداد ،۱۳۶۴ در بمباران هوايي سایت ايالم بر اثر اصابت تركش به ســر و پا، شهيد شــد. مزار او در گلزار شهداي امامزاده يحياي شهرستان سمنان قرار دارد.


جعبه ابزار