• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حسین بادپا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افكم بهمــن ،۱۳۴۹ در روستاي اکرمآباد از توابع شهرستان بم چشم به جهان گشود. پدرش عبداهلل و مادرش ماهبيبي نام داشــت. تا پايان دوره ابتدايي درس خواند. با نیروی انتظامی همكاري مي‌كرد. سال ۱۳۷۲ ازدواج كرد و صاحب يك پســر شد. بيست و يكم فروردين ،۱۳۷۴ در روســتاي نرماشیر بم هنگام درگيري با اشــرار بر اثر اصابت گلوله به شــهادت رسيد. مزار وي در گلزار شــهداي روستاي ناصرآباد چهگواری تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.


رده‌های این صفحه : شهدای استان کرمان
جعبه ابزار