• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جواد جهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افســيزدهم تير ،۱۳۴۵ در شهرســتان تهران به دنيا آمد. پــدرش محمد، كارمند فــرودگاه بود و مــادرش بتول نام داشــت. دانشآموز سوم متوســطه در رشــته رياضي بود. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. هجدهم مرداد ،۱۳۶۲ با ســمت تك‌تيرانداز در فكه به شــهادت رسيد. اثري از پيكرش به دست نيامد.


جعبه ابزار