• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

باقر پوریان ساری بگلر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدهم تير ،۱۳۴۳ در شهرســتان اردبيل به دنيا آمد. پدرش سعداهلل و مادرش آمنه نام داشــت. تا پايان دوره راهنمايي درس خواند. قصاب بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافــت. بيســت و دوم تير ،۱۳۶۷ با ســمت تك‌تيرانداز در بمباران شــيميايي فكه به شــهادت رسيد. مزارش در امامزاده عقيل شهرستان اسالمشهر واقع است.


جعبه ابزار