• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصغر پیاله خانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افكــم آذر ،۱۳۴۷ در شهرســتان تهران به دنيا آمد. پدرش حسن و مادرش منيژه نام داشت. خواندن و نوشتن نميدانست. به عنوان ســرباز ارتش در جبهــه حضور يافــت. پانزدهم مرداد ،۱۳۶۶ با ســمت بيســيمچي در ميمك توسط نيروهاي عراقي بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. مزار او در بهشتزهراي زادگاهش واقع است.


جعبه ابزار