• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اسدالله ابراهیمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبيست و نهم شــهريور ،۱۳۴۲ در روســتاي دشــتبان تابعه شهرستان دماوند به دنيــا آمد. پدرش عبداهلل و مــادرش امالبنين نام داشــت. تا دوم راهنمايي درس خواند. ســال ۱۳۶۱ ازدواج كرد و صاحب يك پســر شــد. به عنوان پاسدار در جبهــه حضور يافت. دوم خرداد ،۱۳۶۵ در فاو عراق بر اثر مســموميت غذايي به شهادت رسيد. مزار وي در گلزار شهداي زادگاهش واقع است.


جعبه ابزار