• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اسحاق شایرخ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنهم آبان ۱۳۵۹ در شهرستان میناب دیده به جهان گشــود. پدرش حسن، کارگر بنایي بود و مادرش حوا نام داشــت. تا پایان دوره راهنمایــي درس خواند. گروهبان یکم نیــروي انتظامي بود. دهم بهمــن ۱۳۸۱ در بندرعباس هنــگام مبارزه با قاچاقچیان بر اثــر برخورد قایق دو گروه درگیر با هم در آب هاي خلیج فارس غرق شد و به شهادت رسید. پیکر او را در گلزار شهداي زادگاهش به خاک سپردند.


جعبه ابزار