• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه سیف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه سَیف یا آیه قِتال (سوره توبه: ۵) به مسلمانان فرمان می‌دهد پس از مهلت چهارماهه به شدت با مشرکان برخورد کنند، مگر اینکه اسلام آورند. برخی آیه سیف را ناسخ برخی از آیات با موضوع صلح، جزیه، فدیه و... دانسته‌اند؛ اما در مقابل، عده‌ای معتقدند این آیه، ناسخ هیچ آیه‌ای نیست؛ بلکه توسط آیات دیگر تخصیص زده شده است. آیات دیگری از جمله آیات ۲۹ سوره توبه و ۵ سوره حج نیز به این اسم نامیده شده است.


رده‌های این صفحه : واژگان و اصطلاحات جهاد
جعبه ابزار