محمود اباد

محمود اباد

شهرستان محمودآباد داراي مساحتي معادل 262/8 كيلومتر مربع و متشكل از 2 بخش، 2 شهر و 5 دهستان است. اين شهرستان در چند سال اخير از (شهرستان) آمل جدا شده است. اين شهرستان داراي دو بخش مركزي و سرخ رود است و مناطق خشت سر ، اهلمرستاق و دابوي آن از نظر باستان شناسي درخور توجه خاص است. ساحل زيباي اين منطقه يكي از پرجاذبه ترين مناطق گردشگري است. اشتغال جمعيت غالب محمودآباد، كشاورزي و روستايي مي باشد. در صورت بسترسازي  توسعه گردشگري و تامين اراضي صنعتي آماده ، محمودآباد به سرعت متحول مي شود. محصول كشاورزي آن زراعت برنج مي باشد.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی محمود اباد