تحریم

تحریم فعالیتی است که به وسیله یک یا چند بازیگر بین‌المللی (مجری تحریم)، علیه یک یا چند کشور دیگر (هدف تحریم)، با منظور  و اهداف مختلف (مثلا جهت تنبیه حکومت یا وادار کردن کشور به انجام یا عدم انجام عملی) اعمال می‌شود.در اینجا منظور از «مجری تحریم» کشوری (یا گروهی بین‌المللی) است که نویسندهٔ سناریوی تحریم باشد،و منظور از «هدف» کشور یا کشورهایی است که هدف اصلی تحریم واقع می‌شوند.

 

انواع تحریم

به طور کلی تحریم را از سه جنبه طبقه‌بندی می‌کنند:

    تقسیم‌بندی از لحاظ اندازه و یا حدود تحریم

    تقسیم‌بندی از لحاظ تعداد کشورهای فرستنده

    تقسیم‌بندی از لحاظ اقتصادی یا غیراقتصادی

 

از لحاظ اندازه یا حدود تحریم، آن را به سه نوع تقسیم‌بندی می‌کنند:

تحریم محدود: تحریم‌های مالی، صادراتی، فرهنگی و مسافرتی جزئی، در این طبقه جای دارد.

تحریم میانه: تحریم‌های مالی و تجاری کلی‌تر و گسترده‌تر از حالت قبل را، میانه می‌نامند.

تحریم جامع: تحریم‌های گسترده مالی و تجاری

 

از لحاظ تعداد کشورهای فرستنده، تحریم را به دو نوع تقسیم‌بندی می‌کنند:

تحریم یک‌جانبه: تحریمی است که فقط از طرف یک کشور علیه کشور هدف وضع می‌گردد.

تحریم چندجانبه: تحریمی که در اعمال آن بیش‌تر از یک کشور سهیم است.

 

انواع تحریم از لحاظ اقتصادی یا غیراقتصادی

تحریم غیراقتصادی: این نوع تحریم بر مبنای بی‌توجهی به اعتبار و حق کشور هدف در صحنهٔ بین‌المللی می‌باشد.

تحریم اقتصادی: هر قیدی که به وسیله کشور فرستنده بر تجارت و سرمایه گذاری بین‌المللی کشور هدف، در راستای وادار ساختن تغییر سیاستی وضع شود، تحریم اقتصادی نام دارد.

خواندن 4350 دفعه