سپاه دوم عراق

سپاه دوم عراق از سازمان نيروي زميني در سال اول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شامل پنج لشكر زیر بود

لشکر 2 پیاده

لشکر 4 پیاده

لشکر 8 پیاده

لشکر 6 زرهی

لشکر 12 زرهی

خواندن 3566 دفعه