سبحانیه و خزعلیه

سبحانیه و خزعلیه (0)

روستای سبحانیه در شمال رودخانه کرخه و شرق سوسنگرد قرار دارد و محله خزعلیه در جنوب رودخانه کرخه و شرق سوسنگرد واقع است. با اغاز جنگ نیروهای دشمن با عبور از تنگه چزابه در دو محور تقسیم شدند و بخشی از شمال  و بخشی دیگر از جنوب کرخه پیشروی کردند. در 6 مهر ماه 1359 نیروهای محور شمالی دشمن با مدافعان سبحانیه و عشایر بنی طرف درگیر شدند. از انجا که خزعلیه اخرین نقطه دفاع از شهر سوسنگرد محسوب میشد مدافعان سبحانیه برای انسجام بیشتر در دفاع از سوسنگرد با عبور از کرخه به خزعلیه  امدند.  ارتش عراق برای ورود به خزعلیه و سوسنگرد در نظر داشت بر روی کرخه پل بزند که با مقاومت مدافعان خزعلیه در حالی که پل به نیمه رسیده بود نتوانست ان را تکمیل کند و از کرخه عبور کند ارتش عراق که از مقاومت مدافعان خشمگین شده بود خزعلیه را به شدت بمباران کرد. در پاسخ به ان بالگردهای هوانیروز ارتش به کمک مدافعان امدند و پل نیمه تمام را بمباران و ویران کردند. علی رغم تلاش مدافعان سوسنگرد از سمت غرب نیز تهدید شده بود در 6 مهر ماه 1359 سقوط کرد

 


منابع

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 130

شما اینجا هستید: صفحه اصلی سرزمین نور مناطق عملیاتی جنوب سبحانیه و خزعلیه