جنگل عمقر

جنگل عمقر (0)

جنگل عمقر در شمال شهر بستان و شمال شرقی چزابه و غرب ذلیجان قرار دارد و تنها فضای جنگلی این منطقه است و از انبوه بوته ها و درختان گزنه تشکیل شده است. در عملیات والفجر مقدماتی، رزمندگان درمانگاه صحرایی، قرارگاه و بنه های تدارکاتی خود را در پناه این درختان احداث کرده بودند و در شب عملیات از این محل برای تجهیز، سازماندهی، هدایت و پشتیبانی گردان های عمل کننده در محور جنوبی استفاده می کردند. نیروهای جهاد سازندگی برای تسهیل تردد به دشت های شرق فکه، به ساخت جاده ای با تراورس و صفحه های فلزی مشبک از میان این جنگل تا پاسگاه های مرزی صفریه و رشیدیه اقدام کردند که به علت کمبود امکانات نا تمام ماند.

 

منابع:

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 166