میدان کشتارگاه

میدان کشتارگاه (0)

میدان کشتارگاه در غرب خرمشهر محل اتصال و الحاق دو فلش هجوم دشمن به خرمشهر بود. نیروهایی که از پلیس راه و پل نو هجوم می آوردند، می بایست در این منطقه با یکدیگر هماهنگ می شدند و سپس به سوی شهر پیشروی می کردند. قوای دشمن چندین بار به این میدان دست یافتند اما هر بار عقب رانده شدند. در تاریخ 9/7/1359 نیروهای عراقی از سمت پل نو، بعد از اجرای آتش سنگین روی مناطق مسکونی تا کشتارگاه پیش روی کردند و به گمان آنکه مانعی بر سر راه نیست، به حرکت خود شتاب دادند، اما پنج رزمنده شهادت طلب به تانک ها هجوم بردند و دشمن را به عقب راندند. فردای آن روز کشتارگاه از دو سوی پل نو و پلیس راه به طور گازانبری مورد هجوم واقع شد ولی تانک جلودار دشمن هدف قرار گرفت و هراسان عقب نشست. بدین ترتیب نبرد روزانه در کشتارگاه با فراز و نشیب ادامه داشت تا آنکه بعد از 12 روز مقاومت، میدان کشتارگاه در تاریخ 21/7/1359 سقوط کرد.

 

 


 منابع

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 27

شما اینجا هستید: صفحه اصلی سرزمین نور مناطق عملیاتی جنوب میدان کشتارگاه