علی اکبر علیپور

علی اکبر علیپور
  • نام و نام خانوادگی: علی اکبر علی پور
  • تاریخ تولد: 00
  • تاریخ شهادت: 00
  • محل شهادت / نام عملیات: 00
  • استان / شهرستان / شهر ، روستا: مازندران / بهشهر / گرجی محله
  • نام گلزار / قطعه ، ردیف ، شماره: ...
خواندن 2007 دفعه