کوثری-محمد

نام و نام خانوادگی : (سرتیپ) محمدکوثری

 

 

فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول الله سپاه در دوران جنگ.

رییس اداره امنیت ستاد کل نیروهای مسلح

نمانیده مجلس

خواندن 3141 دفعه