رفیق دوست-محسن

نام و نام خانوادگی : (سرتیپ) محسن رفیق دوست

 

اولین وزیر سپاه در دولت موسوی

مسوول اصلی تدارکات سپاه در دوران جنگ

یکی از تامین کنندگان و خریداران اصلی سپاه برای رزمندگان ایرانی در دوران جنگ

خواندن 3674 دفعه