ارتش

ارتش یعنی چه؟ارتش از واژه‌های ساخته شده در دوران معاصر است . این واژه را فرهنگستان ایران نساخته‌است بلکه عده‌ای در دوره‌های جدید واژهٔ «ارتش» را به جای واژهٔ ترکی قشون قرار دادند و بدین وسیله می‌خواستند این واژهٔ ترکی را کنار بگذارند که البته سرانجام با جاافتادن این واژه، در این امر کام یافتند. نیروی نظامی را در بسیاری از کشورها به طور کلی ارتش میگویند . نظامی به عنوان یک صفت به معنی سرباز و یک نیروی نظامی است. ارتش معمولاً برای دفاع از کشور می‌جنگد.

خواندن 5052 دفعه