سرباز وظیفه

سرباز در فرهنگ فارسی محمد معین این گونه معنی شده‌است.آنکه آماده باشد که سر و جان خویش را در راه هدف خود فدا کند. به عبارتی سرباز در معنای کسی است که از جانش در پی آرمانی گذشته و از باختن سرش ابایی نداشته باشد. ولی معنای کاربردی این واژه برای کسی به کار برده می‌شود که پیشهٔ نظامی‌گری داشته باشد و در ارتش خدمت کند که بدین معنا سپاهی و لشکری هم می‌گویند. یک سرباز وظیفه پایین‌ترین درجه نظامی است.

سرباز یکم

سرباز دوم

سرباز صفر

خواندن 4228 دفعه