تجاوز-لشکر کشی

تجاوز و متجاوز : گستاخ. آنکه چشم می پوشد و اغماض می کند. از حد درگذرنده و بیرون رونده از حد. متعدی و آن که از حدود خود در می گذرد و تجاوز می کند [1] از حد گذرنده ، تجاوزگر [2] کسی که از حد و اندازۀ خود تجاوز کند؛ تجاوزکننده  [3]

لشکرکشی و تهاجم : در علوم نظامی، لشکرکشی رشته‌عملیات متوالی است که با هدف شکست دادن دشمن در زمان و منطقه‌ای معین انجام می‌شود و از ویژگی‌های آن تمرکز بر شیوهٔ جابه‌جایی نیرو، فریب دشمن، پشتیبانی خدمات رزمی، اجرای عملیات روانی و توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی است.

 

رهنمود : در ایجاد و به‌روزرسانی این پرونده کوشا باشید

تصرف و اشغال

 


منابع

1-      لغت نامه دهخدا

2-      فرهنگ فارسی معین

3-      فرهنگ لغت عمید

خواندن 4607 دفعه