فرمانده

    فرمانده در لغت : کسی که حکم و فرمان میدهد و امر می کند. فرمان دهنده ، در ارتش مافوقی که به زیردستان فرمان دهد. افسری را گویند که یک یا چند واحد نظامی در تحت فرمان وی باشد: فرمانده گروهان . فرمانده گردان . فرمانده هنگ . فرمانده تیپ . فرمانده لشکر. فرمانده سپاه . فرمانده اتشبار

خواندن 4266 دفعه