سال سوم جنگ

سال سوم جنگ

سال سوم جنگ (جنگ فرسایشی)

شهریور 1361هـ.ش تا شهریور 1362 هـ.ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک : جنگ در مرزهای غربی / مهر و ابان 1361 هـ.ش ؛ عملیات مسلم و محرم

دو : جنگ بی سرانجام / بهمن 1361هـ.ش و فروردین 1362 هـ.ش ؛ عملیات های والفجر مقدماتی و والفجر یک

سه : نبرد در کوهستان / تیر و مرداد 1362 ؛ عملیات های والفجر2 و والفجر3