سال چهارم جنگ

سال چهارم جنگ

سال چهارم جنگ (جبهه ی جدید)

شهریور 1362 هـ.ش تا شهریور 1363 هـ.ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک : فتح ارتفاعات کردستان / مهر 1362 هـ.ش ؛ عملیات والفجر4

دو : هور در اتش / اسفند 1362 هـ.ش ؛ عملیات خیبر