سال پنجم جنگ

سال پنجم جنگ

سال پنجم جنگ (اتش و فقط اتش)

شهریور 1363 هـ.ش تا شهریور 1364 هـ.ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک : تلخ و شیرین میمک / مهر 1363 هـ.ش ؛ عملیات عاشورا در جبهه غرب

دو : توقف در هور / اسفند 1363 هـ.ش ؛ عملیات بدر در هور الهویزه

سه : جدایی ارتش از سپاه / تیر 1364 ؛ عملیات قادر