ترکش

تَرَکِش (از مصدر ترکیدن) به قطعات پرتاب شده در اثر انفجار مهمات گفته می‌شود. قطعات ترکش معمولاً بخشی از پوسته پرتابه هایی مانند گلوله توپ یا خمپاره یا نارنجک است. در برخی از انواع گلوله توپ و خمپاره قطعات ریزتر فلزی در داخل پوسته و در اطراف خرج انفجاری قرار داده می‌شود تا اثر ترکشی بیشتری داشته باشد. از یک گلوله توپ یا خمپاره هنگام انفجار بالغ بر 700 الی 1000 عدد ترکش جدا میشود. سرعت برخورد ترکشها با اجسام بسیار بالا بوده و براحتی در هر جسمی فرو میروند.

خواندن 4661 دفعه