هنگ ایران

هنگ ایران


هنگ یکی از یگان‌های ارتشی است.

فرماندهٔ یک هنگ معمولاً درجهٔ سرهنگی دارد.

هر هنگ معمولاً از ۲٬۰۰۰ تا ۴٬۰۰۰ سرباز تشکیل شده‌است.

معمولاً ۲ تا ۴ گردان با هم یک هنگ و ۲ تا ۴ هنگ با هم یک تیپ تشکیل می‌دهند.