گردان ایران

گردان ایران


گردان یکی از یگان‌های ارتشی است. معمولاً ۳ تا ۵ گروهان با هم یک گردان و ۳ تا ۵ گردان با هم یک هنگ می‌سازند. عنوان نظامی برای فرماندهٔ یک گردان سرگرد است. هر گردان معمولاً از ۳۰۰-۱۳۰۰ سرباز تشکیل شده‌است. از دیدگاه لغوی واژهٔ گردان جمع واژهٔ فارسی گُرد به معنی جنگاور دلاور، یل و قهرمان است. همچنین رده‌های گوناگون به نام آنها افزوده می‌شود مانند

«پیاده که می شود گردان پیاده»

«زرهی که می شود گردان زرهی»

«تکاور که می شود گردان تکاور» و…